Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

UNIVERSAL INNOVATION
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Η UNIVERSAL INNOVATION καινοτομίες, δημιουργίες παραγωγές Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στο εξής «UNIVERSAL INNOVATION ΜΕΠΕ» προσδίδει εξαιρετική σημασία στο σεβασμό της ιδιωτικότητας και διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τις πρακτικές της UNIVERSAL INNOVATION σε σχέση με την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων στα πλαίσια όλων των δραστηριοτήτων της.
1.2 Η UNIVERSAL INNOVATION στα πλαίσια της δραστηριοποίησης της στην Ελλάδα για την παροχή υπηρεσιών, δημιουργία ιστοσελίδων, παραγωγές τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ, μεταποιήσεις ρούχων, χονδρικό & λιανικό εμπόριο ρούχων και ηλεκτρονικών ειδών (εφεξής «οι Υπηρεσίες») και σχετικών με αυτήν προϊόντων, συλλέγει και επεξεργάζεται ορισμένες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα.
1.3 Στα πλαίσια αυτά, η UNIVERSAL INNOVATION συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ως αυτή τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» – «General Data Protection Regulation» – στο εξής «Κανονισμός»), όπως αυτός θα τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 και όπως αυτές προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική και ρυθμίζονται περαιτέρω από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (”ΑΠΔΠΧ”) και από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια εποπτική Αρχή.
2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις του ομίλου της UNIVERSAL INNOVATION καθώς και σε συνδεόμενες με αυτόν.
3. ΟΡΙΣΜΟΙ
«Επεξεργασία» σημαίνει κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση και οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
«Εργαζόμενος» σημαίνει οποιοσδήποτε τωρινός, απερχόμενος ή υποψήφιος εργαζόμενος, προσωρινός υπάλληλος, ή άλλος μη μόνιμος εργαζόμενος που συνδέεται με σύμβαση εργασίας με τη UNIVERSAL INNOVATION .

«Οφειλέτης» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που διαμένει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του οποίου το δανεισμό διαχειρίζεται νομίμως η UNIVERSAL INNOVATION .
«Πελάτης» σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο συμβάλλεται ή επιθυμεί να συμβληθεί με τη UNIVERSAL INNOVATION για την παροχή σε αυτό των Υπηρεσιών της.
«Προμηθευτής» σημαίνει οποιοσδήποτε προμηθευτής ή άλλο συμβαλλόμενο μέρος που παρέχει υπηρεσίες ή προϊόντα στη UNIVERSAL INNOVATION .
«Προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν το εν λόγω φυσικό πρόσωπο.
«Συγκατάθεση» σημαίνει κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το φυσικό πρόσωπο εκδηλώνει ότι συμφωνεί με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα.
«Συνεργάτης» σημαίνει κάθε τρίτο με τον οποίο η UNIVERSAL INNOVATION συνδέεται συμβατικά στα πλαίσια της δραστηριοποίησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
«Υπεύθυνος επεξεργασίας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή δημόσια αρχή, ή υπηρεσία ή άλλος φορέας που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
«Υποκείμενο προσωπικών δεδομένων» σημαίνει κάθε οφειλέτης, προμηθευτής ή συνεργάτης του οποίου τα προσωπικά δεδομένα συλλέγει ή/και επεξεργάζεται η UNIVERSAL INNOVATION .
«Ψευδονυμοποίηση» σημαίνει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο πρόσωπο.
4. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
4.1 Η UNIVERSAL INNOVATION , ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, μπορεί να συλλέγει και επεξεργάζεται τα εξής προσωπικά δεδομένα στα πλαίσια της εν γένει δραστηριότητάς της:
• Όνομα και Επώνυμο
• Ημερομηνία Γέννησης
• Διεύθυνση και περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας
• Αριθμό Ταυτότητας ή/και Φορολογικού Μητρώου
• Διεύθυνση πρωτοκόλλου Ίντερνετ και άλλες σχετικές πληροφορίες σε περιπτώσεις χρήσης της ιστοσελίδας ή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της UNIVERSAL INNOVATION που μπορεί να περιλαμβάνουν: ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο, σελίδες που επισκέφτηκαν, είδος φυλλομετρητή ιστού, πλατφόρμα ή/και λειτουργικό σύστημα, μηχανή αναζήτησης και λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν για να εμφανιστεί ο ιστότοπος της UNIVERSAL INNOVATION.
5. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
5.1 Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τη UNIVERSAL INNOVATION διέπεται από τις ακόλουθες αρχές, όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω από τον Κανονισμό:
• Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια
• Περιορισμός του σκοπού
• Ελαχιστοποίηση των δεδομένων
• Ακρίβεια
• Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης
• Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα
6. ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
6.1 Η UNIVERSAL INNOVATION χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για να:
• Πραγματοποιεί και να διαχειρίζεται την παροχή των Υπηρεσιών, για να:
• Διαχειρίζεται προϊόντα και υπηρεσίες που λαμβάνει από τους Προμηθευτές της και την εν γένει σχέση της με αυτούς.
• Επιτρέπει την ηλεκτρονική πληρωμή μέσω του ιστότοπού της ή μέσω των Συνεργατών της που λαμβάνουν πληρωμές εξ ονόματός της
• Υλοποιεί τη συνεργασία με Συνεργάτες της στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών της
• Υλοποιεί την αποστολή των παραγγελιών των πελατών της
• Προβαίνει σε προωθητικές ενέργειες των υπηρεσιών της
• Εκτελεί και βελτιώνει τις υπηρεσίες της
• Ασκεί ή υποστηρίζει νομικές αξιώσεις παντός είδος και σε κάθε δικαιοδοσία έναντι των οφειλετών είτε απευθείας ή μέσω των εξωτερικών νομικών της συνεργατών

7. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
7.1 Μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας της UNIVERSAL INNOVATION, αλλά και τον ηλεκτρονικών μαγαζιών που υπάγονται σε αυτή (e-shop) με την ονομασία luckybrand.gr και spyshops.gr ή/και την εγγραφή τους για την παροχή σε αυτούς των Υπηρεσιών δια της υπογραφής των σχετικών συμβάσεων, οι πελάτες δίνουν τη συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πολιτική.
7.2 Η UNIVERSAL INNOVATION θα αναζητεί τη συγκατάθεση των Υποκειμένων προσωπικών δεδομένων της σε περίπτωση επεξεργασίας ή μεταβίβασης δεδομένων σε τρίτους πέραν των προβλεπομένων στην παρούσα Πολιτική καθώς και σε περιπτώσεις που η αρχικώς παρασχεθείσα συγκατάθεση δεν μπορεί να επεκταθεί στην περαιτέρω επεξεργασία ή μεταβίβαση.
8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
8.1 Η UNIVERSAL INNOVATION εφαρμόζει υψηλά επίπεδα τεχνικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει επεξεργάζεται και αποθηκεύει μέσω προηγμένων ηλεκτρονικών και λογισμικών συστημάτων, στα οποία δύνανται να περιλαμβάνονται και συστήματα Ψευδονυμοποίησης και τα οποία επιτρέπουν τον άμεσο εντοπισμό και την αποφυγή παραβιάσεων και άλλων κυβερνοεπιθέσεων.
8.2 Η πρόσβαση στις σχετικές βάσεις δεδομένων αλλά και χώρους φύλαξης των σχετικών αντιγράφων επιτρέπεται σε περιορισμένο – κλειστό – αριθμό εργαζομένων της UNIVERSAL INNOVATION με χρήση αυστηρών ηλεκτρονικών μέσων ταυτοποίησης τους.
8.3 Η UNIVERSAL INNOVATION διατηρεί ασφαλή αντίγραφα των πληροφοριών που αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές της UNIVERSAL INNOVATION για να αποφεύγεται εκούσια ή εκούσια διαγραφή, καταστροφή ή άλλως απώλειά τους. Οι εξυπηρετητές φυλάσσονται σε χώρους που προστατεύονται αυστηρώς και στους οποίους δεν επιτρέπεται η είσοδος μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού, η δε τοποθεσία των εν λόγω εξυπηρετητών είναι γνωστή σε περιορισμένο αριθμό εργαζομένων της UNIVERSAL INNOVATION .

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα Υποκείμενα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα συλλέγει και επεξεργάζεται η UNIVERSAL INNOVATION έχουν το δικαίωμα να ζητούν:
• Αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που έχει στην κατοχή της η UNIVERSAL INNOVATION
• Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους
• Επιβεβαίωση για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά δεδομένα τους υφίστανται επεξεργασία
• Διόρθωση, ενημέρωση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων τους στο βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία
• Περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον Κανονισμό
• Τη λήψη των δεδομένων τους σε δομημένη και κοινώς χρησιμοποιούμενη μορφή καθώς και τη μεταφορά τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, στο βαθμό που το επιτρέπει η σχετική νομοθεσία
10. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
10.1 Σε περίπτωση ερωτημάτων σχετικών με τη συλλογή και την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από τη UNIVERSAL INNOVATION ή για την καταγγελία πιθανής παραβίασης δεδομένων ή για την άσκηση των κατ’ άρθρο 9 της παρούσης Πολιτικής δικαιωμάτων, τα Υποκείμενα των Προσωπικών Δεδομένων μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων:
Ζαν- Ντανιέλ Κολομπανί , Μεσογείων 455 & Πατρόκλου 2, 2106000010, jd.colombani@gmail.com
10.2 Τα καθήκοντα του υπευθύνου επεξεργασίας περιλαμβάνουν:
• Ενημέρωση των αρμόδιων υπαλλήλων της UNIVERSAL INNOVATION αναφορικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό σχετικά με την ορθή συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
• Παρακολούθηση της συμμόρφωσης των αρμόδιων Εργαζομένων με τους μηχανισμούς προστασίας που έχουν υιοθετηθεί από τη UNIVERSAL INNOVATION
• Παροχή συμβουλών και εκπαίδευσης στους Εργαζομένους της UNIVERSAL INNOVATION όπου και όταν αυτό απαιτείται
• Συνεργασία με την ΑΠΔΠΧ και οποιαδήποτε άλλη αρμόδια Αρχή
11. ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
11.1 Aρμόδια εποπτική αρχή είναι η ΑΠΔΠΧ, η οποία βρίσκεται επί της οδού Κηφισίας 1-3, στην Αθήνα, Τ.Κ. 11523, τηλ. 2106475600 και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr
11.2 Η UNIVERSAL INNOVATION συνεργάζεται πλήρως με τη ΑΠΔΠΧ για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να εξασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας και να συνδράμει στην καταστολή ή άλλως αντιμετώπιση περιπτώσεων παραβιάσεων ή μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας δεδομένων.

12. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
12.1 Η UNIVERSAL INNOVATION ή τρίτοι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της ενδέχεται να μεταφέρουν μέρος από τα προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει και επεξεργαστεί σε υπευθύνους επεξεργασίας σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12.2 Σε αυτή την περίπτωση η UNIVERSAL INNOVATION ενημερώνει τους Πελάτες της και εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβαίνει δε σε πλήρη ενημέρωση της ΑΠΔΠΧ συμμορφούμενη πλήρως με τις σχετικές προβλέψεις ρυθμιστικού χαρακτήρα του Κανονισμού και της κείμενης νομοθεσίας εν γένει.
13. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
13.1 Για οποιαδήποτε εικαζόμενη παραβίαση της Πολιτικής ή της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εν γένει, και αφού το σχετικό αίτημα γνωστοποιήθηκε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της UNIVERSAL INNOVATION προς επίλυση χωρίς αποτέλεσμα, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στην ΑΠΔΠΧ.
13.2 Η UNIVERSAL INNOVATION δεσμεύεται να συνεργάζεται με την ΑΠΔΠΧ και να συμμορφώνεται με τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών που τυχόν θα υποδεικνύονται από την ΑΠΔΠΧ σε περίπτωση προσφυγών Πελατών καθώς και με τους κανονισμούς και τις υποδείξεις που εκδίδει η ΑΠΔΠΧ κατ’εφαρμογή του εθνικού και ενωσιακού δικαίου προστασίας προσωπικών δεδομένων.